Alg. voorwaarden - VoLuVa voortenten

Voortenten Luifels Vaassen
Hoveniersstraat 15
8171 AG Vaassen.

  0578 - 57 31 47 / 06 - 12 46 91 31
Ga naar de inhoud

Alg. voorwaarden

VoLuVa info ▼
ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van VoLuVa zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die VoLuVa aangaat met haar klanten.
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twente.: 08131476
BTW.nr. NL 001166756B02

De overeenkomst
 
 1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2.  
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VoLuVa onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 4.  
 5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft VoLuVa passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal VoLuVa daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
 6.  
 7. VoLuVa kan zich - binnen wettelijke kaders -  op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VoLuVa op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8.  
 9. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 

Toepasselijkheid
 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2.  
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument  zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4.  
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 

Herroepingsrecht
 
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2.  
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
         a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het
            laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft
           geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

         b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de
            laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;


 
Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
       
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Let op, dat wanneer u in het geval u een (voor)tent (-accessoire) koopt, u zich vooraf zekerheid verschaft over de juiste maat van de/het (voor)tent (-accessoire). Wanneer u bijvoorbeeld in het geval van een voortent de tent door de rail trekt en wij vinden daarvan sporen (zoals smeer), dan moeten wij helaas een percentage van de nieuwwaarde van de/het (voor)tent (-accessoire) inhouden.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening en deze zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel / de artikelen en soms ook van de afmetingen. Dat is het geval bij volumeuze artikelen die niet door onze vervoerder geleverd kunnen worden, maar met palletvracht bezorgd worden.
 
Maatbepaling
 
     1. als eigenaar/bezitter van o.a. een caravan bent u zelf verantwoordelijk voor de maatvoering van een voortent of een luifel. U dient dus zelf de omloopmaat
        van uw caravan te bepalen.
 
     2. VoLuVa kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor foutief (lees verkeerd aangegeven omloopmaat) aangeschafte voortenten of luifels.
 
     3. in de tabbladen van caravan omloopmaten zijn vele maten opgenomen, deze zijn niet geheel bindend.
 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient er rekening gehouden te worden met de zichttermijn van 14 werkdagen.
 2.  
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 4.  
 5. Geretourneerde producten dienen voorzien te zijn van uw naam, adresgegevens, postcode/woonplaats.
 6.  
 7. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 8.  
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 10.  
 11. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 
Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze  melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2.  
 3. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht bij het  bestellen van het product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer  aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4.  
 5. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 6.  
 7. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 
Uitsluiting herroepingsrecht
 
 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Denk aan maatwerk (voor)tent(en) en/of accessoires.
 2.  
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 4.  
 5. Producten welke gelden als zijnde ‘gebruikt’. Deze artikelen dienen  bekeken te worden en indien mogelijk afgehaald te worden. Niet geldende voor zgn. beursmodellen. Hierop zit de standaard fabrieksgarantie.
 

De prijs
 
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2.  
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Bij druk– en zetfouten is VoLuVa niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 
Nakoming overeenkomst

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2.  
 3. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4.  
 5. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 

Garantie en reparatie
 
 1. Wil de consument gebruik maken van garantie of een product aanleveren ter reparatie, dan dient de consument vooraf contact op te nemen, telefonisch of per e-mail. In sommige gevallen is het mogelijk om eventuele reparatiegevallen te voorkomen middels advies per telefoon of e-mail.
  Wij vergoeden geen verzendkosten en nemen geen retourzendingen aan, indien  u een reparatie of garantieclaim aanlevert, zonder vooraf contact met ons op te nemen.
 2.  
 3. Indien een product binnen de garantieperiode defect gaat, en er is geen sprake van ondeugdelijk gebruik, dan worden de verzendkosten die consument dient te maken om het product aan te leveren, vergoed tot een bedrag van € 10,95. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 

Levering en uitvoering
 
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2.  
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4.  
 5. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6.  
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8.  
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Klachtenregeling
 
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.  
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 4.  
 5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6.  
 7. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 2 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

Geschillen
 
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2.  
 3. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan een Geschillencommissie
 4.  
 5. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 6.  
 7. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 8.  
 9. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is de ondernemer niet aan deze keuze gebonden.  Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 10.  
 11. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van een Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 12.  
 13. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 

Disclaimer
 
Bezoekers en/of gebruikers van deze webshop kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de webshop aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, afbeeldingswijzigingen, vergissingen, valutakoerswisselingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie en het is onoverkomelijk dat er toch enigszins een afwijking kan ontstaan in de kleurweergave van de afbeelding(en) en het originele product.
 


Terug naar de inhoud